Det er forskjell på tilbygg og påbygg

[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop

Selv om begrepene ofte brukes om hverandre, er det klare definisjonsforskjeller på tilbygg og påbygg. Et tilbygg er en utvidelse av boligens grunnflate, ved at en ny konstruksjon kobles direkte til den eksisterende boligen. Tilbygget understøttes normalt på samme måte som resten av huset, og krever derfor typisk at man graver opp deler av tomten for å støpe en forlenget grunnmur.

Et påbygg derimot, er en utvidelse av boligen i høyden. Den nye delen bygges oppå boligens eksisterende konstruksjon, og krever derfor verken graving eller støping av grunnmur. Påbygg krever imidlertid som oftest at det gjøres endringer i bærende konstruksjoner, slik at eksisterende bygningsmasse tåler vekten av det nye volumet.

- Siden et påbygg ikke øker boligens fotavtrykk, vil dette ofte være den foretrukne løsningen når tomten allerede er fullt utnyttet, forteller eiendomsmegler Henrik A. Berg i Sem & Johnsen. Han har merket effekten av fortettingen i Oslo og Akershus de siste tiårene, og at utfordringen knyttet til utnyttelsesgrad har blitt mer aktuell.

Er annet punkt som skiller påbygg og tilbygg fra hverandre er prisen man må forvente å betale. Ifølge Byggstart sin prisdatabase er påbygg i gjennomsnitt noe dyrere enn tilbygg.

Når man bygger påbygg, avhenger sluttsummen i stor grad av hvordan den eksisterende boligen er konstruert. Dette legger føringer for hvilke tiltak som må gjøres. Dersom boligen allerede er dimensjonert for å tåle vekten av en ekstra etasje, vil prosjektet bli rimeligere enn om man er nødt til å utbedre de bærende konstruksjonene. Det er spesielt i sistnevnte tilfelle at et påbygg har en høy pris per kvadratmeter.

Ettersom tilbygg krever støping av ny grunnmur, er grunnforholdene på tomten en viktig prisdrivende faktor. Vanskelige grunnforhold vil gjøre forarbeidet mer tidkrevende og dermed dyrere.

Siden et påbygg endrer husets høyde, vil slike prosjekter alltid utløse søknadsplikt. Dette innebærer at man må ha tillatelse fra kommunen før man kan gå i gang med byggearbeidet. Påbygg krever også at man engasjerer en ansvarlig søker (som oftest en arkitekt). Ansvarlig søkers jobb er å utarbeide og sende inn byggesøknaden.

Tilbygg krever også i de fleste tilfeller at man søker kommunen om tillatelse. Det finnes imidlertid tilfeller der prosjektet ikke er søknadspliktig. Dette gjelder når tilbygget er mindre enn 15 kvadratmeter, ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse og at prosjektet kan gjennomføres innenfor gjeldende reguleringsplan. Det er også tilfeller der man kan søke på egenhånd, uten hjelp fra ansvarlig søker. Dette forutsetter at tilbygget har bruksareal (BRA) og bebygd areal (BYA) på mindre enn 50 kvadratmeter.

- Uavhengig av om prosjektet er søknadspliktig, må man alltid melde fra til kommunen når prosjektet er ferdigstilt. Dette skyldes at alle endringer på tomten skal føres inn i kommunens kartsystemer, forteller Henrik.

Vil du vite mer utvidelse av bolig? Byggstart har skrevet komplette guider om både tilbygg og påbygg. I disse kan du lese mer om prosessen, priser og gjeldende regler.